Kısa Tarih

Bayandurlu veya Akkoyunlu aşiret birliği, Pornak, Afshar, Bayath, Qajar, Dughar, Hajili ve diğer aşiretlerinin birliğinden yaranmıştı. Akkoyunlu hanedanının temsilcisi Kara Yuluğ Osman (1394-1434), 1402 Ankara Savaşı’ndan sonra Diyarbakır Beyliği’ni kurmuş ve adına para bastırmıştır. 1453’te tahta geçen Hasan Bey, kısa sürede bütün aşiretleri etrafında toplayarak askeri gücünü büyüterek Karakoyunlu Cihanşah’a karşı mücadeleyi başlattı. 1467’de Muş savaşında Cihanşah’a karşı kazandığı zaferden sonra oğlu Hasan Ali’nin direnişini kırarak 1468’de Tebriz’i aldı. Bunun üzerine yeni bir hanedan olan Bayandurlular veya Akkoyunlular devletin başa geldi. Bu hanedanın hükümdarlığı döneminde Güney Azerbaycan, Irak Arap, Acem Irak’ı ve Kür Nehri’ne kadar Karabağ gibi topraklar devlete dahil edildi. 1468 yılında Tebriz’de tahta çıkarken Osmanlı Sultan II Mehmet`e yazıyordu: “Şu anda tüm Azerbaycan, Irak, İran, Kirman, Şiraz, Arap Irak’ı bizim kontrolümüz altındadır.”

Bir dönem Tiflis de dahil olmak üzere Doğu Gürcistan bile devletin kontrolü altındaydı. Tebriz başkent statüsünü korumuştur. Cesur bir komutan ve önemli bir siyasetçi olan Hasan Padişah’ın yönetimi halk tarafından memnuniyetle karşılandı. Hasan Padişah, Şirvanşah Farruh Yaşar ve Erdebil hükümdarı Şeyh Haydar ile Timurlulara karşı bir birlik kurmak için tüm siyasi, askeri ve diplomatik yeteneklerini kullandı. 1469’da Muğan ovasında yapılan Mahmudabad savaşında Ebu Said’in ordusu bozguna uğratıldı ve bundan sonra ülkeye yönelik ana tehditlerden biri ortadan kaldırıldı. O Sultan II Mehmet’e bu konuda şöyle yazmıştır: “Ulu Şah Sultan Hüseyin Baykara’dan bir heyet bizi ziyaret etti. Adımıza madeni para ve hutbe basarlar ve böylece itaatlerini gösterirler”. Sultan Hasan, Horasan’a büyük askeri kuvvetler gönderdi ve Timurlu hanedanının temsilcisi vasal Yadighar Muhammed’i görevlendirerek Timurlu hükümdarı Hüseyin Baykara’yı devirdi.

Sultan Hasan, merkezi otoriteyi güçlendirmek ve ülkenin ekonomik kalkınmasını garanti altına almak için asker-göçebe soyluların direnişini kırmaya çalışıyordu. Devletin mali sistemindeki ana adımlardan biri “Kanunnâme” isimli kanunlar toplusunun çıkarılmasıydı. Amaç, vergilendirme sistemini düzenlemek ve memurların keyfiliğini ortadan kaldırmaktı. 16. yüzyılda bile, Safeviler döneminde “Kanunnâme” sadece bazı küçük değişikliklerle kullanılıyordu ve buna göre tüm ana vergiler belirlendi. Moğol döneminden kalan ve ticaret ve zanaatların gelişmesine engel olan tamğa vergisi yarı yarıya indirilmiş, kervansaraylardan alınan gümrük ödeme bacı netleştirilmiştir. Hasan Padişah, şehirlerin ve bölgelerin kalkınması için büyük meblağlar harcadı. Onun hükümdarlığı döneminde Tebriz, Sultaniye ve Şemahi başlıca ticaret merkezleriydi. Tebriz’in yıllık geliri 87500 tümen, Şemahı’nın ise 11300 tümen ediyordu. Tarihi kaynaklarda hakkaniyetli bir hükümdar olarak geçen Hasan Padişah, Azerbaycan’da ilim, eğitim ve kültürün gelişmesine özel önem veriyordu. Onun hükümdarlığı döneminde Tebriz sarayının kütüphanesi genişletilerek Tebriz minyatür ekolü kurulmuştur.

Bu iki Türk ülkesinin çıkarları, stratejik bölgeler ve Batı-Doğu ticaret yolu üzerindeki kontrol nedeniyle güçlü bir şekilde çatıştı. Hasan Padişah aktif bir dış politika yürütmüştür. Osmanlı’nın düşmanı olan Avrupa ülkeleri, temel çıkarları gereği Hasan Padişah’ı doğal bir müttefik olarak görmüşlerdir. Osmanlı ile ilişkilerin bozulmasının başlıca nedeni, Sultan Hasan’ın Diyarbakır hükümdarı olduğu dönemde Trabzon konusunda başlayan çelişkiler olmuştur.

Karadeniz’in güney kıyısında yer alan Trabzon Yunan İmparatorluğu (Trabzon), tüccarların Karadeniz’e ana ulaşım yolu olmanın yanı sıra, Azerbaycan hükümdarlarının askeri-stratejik müttefikiydi. Osmanlılar. Hasan Padişah aynı zamanda Trabzon hükümdarının kız kardeşi Theodora (Daspina Khatun) ile evlidir. 1461’de Hasan Bayandurlu ile Sultan II Mehmet arasında Trabzon için yapılan Göylühisar Savaşı’nda Osmanlılar yenildi.

Sultan Hasan’ın annesi Sara Hatun elçi olarak Osmanlı ile yaptığı müzakerelerde savaşı durdurma kararı almış ve 1461’de taraflar Yassıçaman Antlaşması’nı imzalamışlardır. Sara Hatun’un “Trabzon’a karşı büyük bir orduyla sefere çıktığı Padişahın nesi var?” Bunun için neden acı çekmek zorundasın?” Fatih Sultan Mehmed’in cevabı, “Elimizdeki kılıç İslam’ın kılıcıdır. Amacımız kule fethetmek değil, burayı Müslümanlara vatan yapmaktır. Ne kadar acı çektiğin önemli değil.”

Sultan Mehmet Fateh, 26 Ekim 1461’de Trabzon İmparatorluğu’nun ele geçirilmesini tamamladı. Padişah, Trabzon hazinesindeki en değerli şeyleri Sara Hatun’a takdim etti. Trabzon’un düşmesiyle Hasan Padişah, Karadeniz’e tek erişimi ve askeri-stratejik bir müttefiki kaybetti. Aynı zamanda Osmanlı ile gerilim daha da kötüleşti.

1468’de Tebriz’de iktidara gelen Sultan Hasan Bayandurlu’nun Avrupa politikası, esas olarak Osmanlılara karşı müttefikler aramaya ve aynı zamanda modern ateşli silahlar ve toplar satın almaya odaklandı. Yoğun diplomatik faaliyet sonucunda Bayandurlular ile Venedik Cumhuriyeti, Vatikan, Neapolis Krallığı, Macaristan ve Kıbrıs arasında Osmanlı’ya karşı bir askeri ittifak ve birleşik savaş planı tamamlanmıştı. Planlarına göre Sultan Hasan’ın ordusu Akdeniz kıyısına inmeli ve Avrupa’dan gönderilen ateşli silahları ve topları aldıktan sonra müttefikler İstanbul’a ortak bir yürüyüş başlatmalıydı.

Bu plana göre 1472 baharında Sultan Hasan, Osmanlılara karşı sefere çıktı. Sezariye yakınlarında Osmanlıları yenerek Akdeniz kıyısına ulaştı, ancak Avrupalı müttefikleri oraya ulaşmadı. Beyşehir savaşında mağlup olan Sultan Hasan, geri dönmek zorunda kaldı. Avrupa ülkelerinden ateşli silahlar alma ve Akdeniz kıyısındaki müttefiklere katılma planı, Hıristiyan devletlerin ihaneti nedeniyle başarısız oldu. 1472’de Sultan Hasan’la Osmanlı’ya karşı askeri bir ittifak yapan Venedik Cumhuriyeti, müttefikini desteklemek yerine Mısır ve Suriye’den geçen kara yolunda ticari tercihler elde etmek için Osmanlı sarayında gizli pazarlıklar yapıyordu.

Sultan Hasan, 1473 Ocak ayında Osmanlı ile yeni bir savaş başlattı. 1 Ağustos 1473 Malatya savaşı Hasan Padişah’ın zaferiyle sonuçlandı; ancak 11 Ağustos’ta Tercan (Otlukbeli) savaşında Osmanlılara ağır bir yenilgiye uğradı. 1472-1473 savaşındaki yenilginin başlıca nedenleri, Osmanlı ordusunda güçlü top ve ateşli silahların bulunması, Avrupalı müttefiklerin güvenilmezliği, Mısır ve Suriye’de Osmanlılara karşı muhalif kuvvetlerin kullanılmamasıydı.

Bunun üzerine Sultan Hasan, Avrupa ülkelerinin Osmanlı’ya karşı ortak mücadele önerilerine kulak asmadı ve Avrupa elçilerinin sarayında uzun süre kalmasına ve Osmanlı’ya karşı kesin “tehlikeli” davranışlarda bulunmasına izin vermedi. Avrupa diplomasisinin iki Türk ülkesini karşı karşıya getirme ve ikisini de zayıflatma politikasını zaten anlamıştı.

1474’te Hasan Padişah, göçebe askeri soylular tarafından desteklenen merkezkaç eğilimlerin bir tezahürü olan Şiraz’daki isyanı bastırmak için büyük askeri birlikleri kullanmak zorunda kaldı. İsyanın lideri olan oğlu Uğurlu Muhammed, Osmanlı sarayına sığınarak kaçmış ve II. Mehmet’in kızıyla evlenmiştir.

Sultan Hasan, Moskova Büyük Dükalığı ve Altın Orda ile ekonomik ve diplomatik ilişkileri sürdürdü. Altın Orda, Tebriz sarayında müzakere ederek güney sınırlarının güvenliğini garanti altına almayı başardı. Sultan Hasan, bu Müslüman ve Türk ülkesiyle iyi ilişkiler içinde olmayı tercih etmişti.

Sultan Hasan’ın 1478’de ölümü üzerine oğlu Sultan Yakup başa geçti. Sultan Yakup’un saltanatı (1478-1490) ülkede nispeten istikrarlıydı. Şirvanşahlar ile geleneksel dostluk bağları, Farruh Yasar’ın kızıyla yaptığı evlilikten sonra yüksek bir seviyeye ulaştı. Ancak akrabası olan Erdebil şeyhleriyle (Şeyh Cüneyd, Sultan Hasan’ın kızkardeşiyle, Cüneyd’in oğlu Şeyh Haydar ise kızıyla evlidir) ilişkileri kötüleşmişti. Sultan Yagub, 1480’de Mısır ve Suriye birliklerini bozguna uğratmıştı. Yakub’un ölümünden sonra Bayandurlu devletinde iktidar mücadelesi ve siyasi çekişmeler şiddetlendi. Yagub’un halefi Sultan Baysungur (1490-1492) Berde savaşında yenildi ve kudretli soylular, Sultan Hasan’ın torunu Rüstem Mirza’yı tahta çıkardılar. Tarihî kaynaklarda çok sayıda soyurgal dağıtan Bayandurluların hükümdarı olarak yer almaktadır. Amacı, güçlü soyluların desteğini kazanmaktı, ancak soygurgal alan soylular, merkezi otoriteye itaat etmeyi yavaş yavaş reddettiler. 1497’de Uğurlu Muhammed’in Sultan II. Mehmet’in kızıyla olan evliliğinden olan oğlu Sultan Ahmed, Osmanlıların desteğiyle Rüstem Mirza’yı tahttan indirdi. Godak Ahmad olarak bilinen Ahmed Bayandurlu, 7 aylık kısa hükümdarlığı sırasında birçok reform gerçekleştirdi. İlk olarak, ademi merkeziyetçiliği önlemek için kalıtsal soyurghalların iptali sürecini başlattı. “Soyurgalların mirası iptal edildi. Bundan böyle soyurgal dağıtımı yasaklanmıştır.” Şeriat Kanununda olmayan yaklaşık 20 kanunsuz vergiyi yürürlükten kaldırdı. 1497’de çıkan isyan sonucunda güçlü askeri soylular, mevkilerini kaybetme korkusuyla bu bilge hükümdarı tahttan indirdiler. Sonuç içler acısı oldu. İç siyasi mücadeleler güçlendi. Devletin toprakları 1499’da (bazen 1500’de belirtilmiştir) Bayandurlu şehzadeleri Alvand Mirza ve Murad Mirza arasında paylaştırıldı.