MÜƏLLIFLƏR ÜÇÜN

İştirakçılar haqqında məlumat:

 • ad, soyad, ata adı;
 • işlədiyi müəssisənin adı;
 • vəzifəsi;
 • elmi dərəcəsi və elmi adı;
 • e-mail ünvanı;
 • əlaqə telefonları;
 • UOT və ORCID.

 

Tezis və məqalələr üçün tələblər:

 • Ms Office Word formatında (“doc”, “docx”) olmalıdır. A4 format seçilməlidir.
 • tezislərin həcmi 700 sözdən çox olmamalıdır
 • məqalənin həcmi 6000 sözdən çox olmamalıdır
 • Times New Roman şrifti ilə yığılmalıdır. Şriftin ölçüsü 12 (on iki) punto, sətir aralığı 1.15 interval müəyyən edilir kənar boşluqlar: hər tərəfdən 1.5 sm qoyulmalıdır.
 • məqalədə istinadlar APA style ilə verilməlidir.

 

Tezis və məqalələrin strukturu:

 • titul (mətnə qədər olan hissə);həm tezisə həm məqaləyə aiddir
 • İngilis dilində xülasə və açar sözlər; tezisə başlıq və açar sözlərin verilməsi yetərlidir
 • məqalə giriş, əsas mətn, nəticə və ədəbiyyat siyahısından ibarət olmalıdır. Məqalənin əsas mətni yarımbaşlıqlara ayrılmalıdır
 • Məqalə mətnini müşayiət edən hər hansı bir illüstrasiya (şəkillər, rəsmlər, fotoşəkillər) JPG və ya JPEG formatında ayrı sənədlər şəklində konfransa təqdim edilməli və 10×20 sm-dən çox olmamalıdır. Illüstrasiyalı materialların keyfiyyəti arzu olunandır. Rəqəmlər və ya cədvəllərin alt yazıları tələb olunur.